0
Total: 0
Pokladňa

Všeobecné zmluvné podmienky

Dodanie a platenie

Pri nákupe v celkovej hodnote nad 40 € je doručenie zdarma, pokiaľ sa rozhodnete pre spôsob platby platobnou kartou, alebo cez PayPal. V prípade objednávky v celkovej hodnote nižšej ako 40 €, pokiaľ platba prebehne platobnou kartou, alebo cez PayPal, sú náklady za doručenie 3 €. V prípade doručenia formou dobierky, bez ohľadu na celkovú hodnotu nákupu, účtujeme 3 €, ako ďalšie poplatky za dobierku. Takže, pokiaľ si objednáte v celkovej hodnote nižšej ako 40 € formou dobierky, celkové náklady za doručenie budú 6 €. Pokiaľ si objednáte v celkovej hodnote nad 40 € formou dobierky, budete platiť iba cenu za dobierku 3 €.  O doručení zásielky Vás bude kuriérska služba UPS informovať SMS správou. Prosíme, majte na zreteli, že doručovanie prebieha od pondelka do piatka od 8:00 do 17:00 hodiny. V prípade doručenia formou dobierky hodnotu zásielky môžete vyplatiť kuriérovi v hotovosti pri jej doručení. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne našich produktov kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: servis@super-greens.eu. Uvedené ceny sú vyhradené len pre vašu informáciu, podliehajú zmenám, potenciál pre chyby, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť pristupuje k Vašim osobným údajom s úctou, nevydáme ich tretej osobe. Všetky Vaše osobné dáta, ktoré uvediete do objednávky, ako napríklad adresa, telefónne číslo, atď., slúžia výlučne len na správne doručenie balíka. Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie spamu, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme svojich stálych zákazníkov o svojich aktuálnych akciách. V prípade, že si nežiadate dostávať ani listy tohto druhu, informujte nás o tom na e-mailovej adrese: servis@super-greens.eu.

Záruka

Spoločnosť Natural Swiss s.r.o., Jelenia 1, 811 05, Bratislava, Slovenasko poskytuje na SuperGreens 60-dňovú záruku vrátenia peňazí, lebo pri prvom užívaní sa odporúča 2-3-mesačná počiatočná očista. Naše skúsenosti ukazujú, že zákazník, ktorý si na začiatku objedná len jednu dávku, zvyčajne po uplynutí dvoch – troch týždňov dokúpi ďalšie, či už pre vlastnú potrebu, alebo pre svojich blízkych. V prípade dodatočného objednania druhej alebo tretej dávky si taktiež môžete vychutnať výhody tohto úžasného produktu, ale v prípade, že si neobjednáte naraz trojmesačnú dávku, môžete prísť o značné úspory. Zaručená spokojnosť V plnej miere sme si vedomí toho, že naše produkty prekonajú všetky Vaše očakávania. V skutočnosti len veľmi malé percento našich zákazníkov využije našu garanciu vrátenia peňazí, aj to väčšinou z osobných alebo z finančných dôvodov, a nie preto, že nie sú spokojní s produktom. Takto sa v skutočnosti potvrdzuje náš vysoký ukazovateľ úspešnosti a zaručená spokojnosť. Podmienky záruky vrátenia peňazí Vrátenie produktov: V prípade, ak nie ste úplne spokojný s produktom, pošlite nám ho späť a my Vám vrátime kúpnu cenu. Dôležité je, aby ste všetky obaly (neotvorené) poslali späť na adresu NaturalSwiss: Jelenia 1, 811 05, Bratislava, Slovensko, lebo len za vrátené obaly Vám môžeme vrátiť cenu produktov. Za balíky po uplynutí 60-dňovej záruky peniaze nevrátime. Prosíme, priložte do balíka faktúru, alebo jej kópiu a presné číslo Vášho účtu (kódy IBAN A SWIFT nám zašlite mailom). Poštovné za vrátený balík hradí zákazník. V prípade platenia kartou nie je potrebné uviesť číslo účtu, peniaze Vám prevedieme späť na Váš účet. Rozhodnúť sa môžete do 60 dní od prevzatia balíka. Toto je bezpodmienečná záruka vrátenia peňazí, nemusíte udávať dôvod. Prevod peňazí trvá 15 dní (15 pracovných dní od prevzatia vráteného balíka), do toho času Vás žiadame o trpezlivosť. Pre bezproblémové vybavenie reklamácie Vás prosíme, aby ste zásielku odoslali doporučene. V prípade straty balíka tak budeme mať prehľad o jeho preprave a Vy máte dôkaz, že ste ho na pošte podali.

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi The Akaline Company a užívateľmi webovej stránky www.supergreens.sk, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa na webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi. I. Všeobecné ustanovenia Vymedzenie pojmov 1. článok Na základe uvedeného v týchto zmluvných podmienkach sa nižšie vymenované výrazy a pojmy vzťahujú na nasledovné:
 • „www.supergreens.sk“ (http://www.supergreens.sk) je webová stránka – virtuálny zdroj informácií na internete vo vlastníctve spoločnosti The Akaline Company, ktorá predstavuje produkty a služby spoločnosti NaturalSwiss a umožňuje užívateľom stránky, aby mali prístup k rôznym službám, ďalej aby mali pomocou hypertextových odkazov nachádzajúcich sa na stránke prístup k informačným zdrojom uložených na serveri NaturalSwiss, alebo na iných serveroch, ktoré nepatria pod riadenie NaturalSwiss. Spoločnosť NaturalSwiss bola zaregistrovaná na poštovej adrese: Jelenia 1, 811 05, Bratislava, Slovensko.
 • NaturalSwiss v súlade s týmito zmluvnými podmienkami zabezpečí služby, ktoré spravuje a udržiava cez webovú stránku www.supergreens.sk.
 • „Služby“ sú také služby a zdroje, ktoré NaturalSwiss zabezpečí užívateľom webovej stránky www.supergreens.sk cez webovú stránku www.supergreens.sk, vrátane v tomto katalógu (zozname produktov) nachádzajúcich sa produktov a iných služieb, ktoré sa priebežne rozširujú a môžu sa meniť.
 • „Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby zabezpečené spoločnosťou NaturalSwiss cez webovú stránku www.supergreens.sk potom, ak vyhovel nižšie podrobne opísaným registračným podmienkam. Týmto medzi užívateľom a spoločnosťou NaturalSwiss vzniká zmluvný vzťah.
 • Za „úmyselné zneužitie“ sa považuje každé také konanie alebo úmysel, ktoré sú nezlučiteľné s etikou internetu, alebo poškodia osoby pripojené na internet, alebo iné súvisiace siete, ďalej každý taký čin, ktorý predstavuje trestný čin, alebo priestupok v súlade s ustanoveniami platného práva. Za úmyselné zneužitie sa považujú taktiež a nie výlučne všetky nižšie uvedené činy a pokusy: flooding, prístup k zdrojom zneužitím užívateľských práv, mena a hesla iného užívateľa, zneužitie chyby systému na vlastné ciele, alebo s cieľom získania informácií (HACK), také činy, ktoré sa považujú za priemyselnú špionáž, alebo úmyselné poškodenie, ďalej vlámanie sa, poškodenie, alebo zničenie (CRACK) systému a informačných zdrojov, neoprávnený prenos systémov vyvinutých na diaľkové ovládanie (trójske vírusy), inštalácia vírusov, skutky, ktoré rušia a bránia užívateľom v bežnom používaní internetu a iných, s ním súvisiacich sietí atď.
 • „Webové miesto“ je úložisko dát nachádzajúce sa na internete, ktoré je dostupné prostredníctvom jednotnej adresy (URL) a cez HTTP, HTTPS, alebo cez iný všeobecný protokol, ktorý predstavuje súhrn súborov, programov, textov, obrázkov, fotografií, alebo iných materiálov a zdrojov.
 • „Webová stránka“ je jednou časťou webového miesta.
 • „IP adresa“ je jedinečné identifikačné číslo, ktoré je priradené k jednotlivým počítačom, webovým stránkam, alebo užívateľským zdrojom a umožňuje určiť internetové miesto užívateľov.
 • „Užívateľský účet“ je časť webového miesta www.supergreens.sk., ktorá obsahuje prostredníctvom NaturalSwiss uložené tie užívateľské informácie, ktoré si spoločnosť NaturalSwiss vyžiadala pri uzatvorení zmluvy. Užívateľský účet je dostupný výhradne s užívateľským menom a heslom. Užívateľský účet umožňuje užívateľovi, aby využíval aj také služby, na ktoré je potrebná predchádzajúca registrácia do databázy NaturalSwiss , ďalej umožní odhlásenie sa z využívania služieb, zmenu údajov uvedených počas registrácie, zmenu hesla a ďalšie iné funkcie.
 • „Informačný systém“ je každý taký nástroj, alebo sieť nástrojov, kde určitý program pomocou celého, alebo len časťou informačného systému umožní automatické spracovanie dát.
 • „Hypertextový odkaz“ je každý odkaz umiestnený na webovej stránke, ktorý umožní cez štandardný protokol prístup k iným webovým stránkam, zdrojom informácií, alebo iným.
 • „Heslo“ je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných znakov, ktoré si vyberie sám užívateľ, a spolu s užívateľských menom umožní prístup k užívateľskému účtu.
 • „Užívateľské meno“ je jedinečný kód pozostávajúci z písmen, čísiel a/ alebo z iných znakov, ktoré si vyberie užívateľ sám, a ktoré identifikuje užívateľa pri vstupe do užívateľského konta.
 • Za „náhodné udalosti“ sa považujú okolnosti v čase uzatvorenia zmluvy nepredvídateľné, ktoré znemožnia poskytovanie služieb.
Predmet zmluvy 2. článok
 • Spoločnosť NaturalSwiss svoje služby zabezpečuje výlučne so súhlasom užívateľa na základe nižšie uvedeného a splnením ostatných podmienok zverejnených na webových stránkach www.supergreens.sk.
 • Služby regulované v súlade s týmito zmluvnými podmienkami znamenajú komplexný súbor zdrojov a služieb, ktoré sú dostupné na základe zmluvných podmienok určených na webových stránkach www.supergreens.sk len predbežnou registráciou, registráciou a zaplatením príslušnej ceny.
 • Užívateľské podmienky webovej stránky www.supergreens.sk sa vzťahujú na využitie každého takého zdroja a služby, ktoré vyžadujú predbežnú registráciu zákazníkov.
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť počítač a iné technické nástroje, prístup k internetu a zabezpečiť spojenie potrebné na prenos informačného balíka medzi užívateľom a webovou stránkou, ktoré je potrebné na využitie služieb. NaturalSwiss nepreberá zodpovednosť v tých prípadoch, keď užívateľ nemá prístup k službám, ak takáto situácia vznikne nezávisle od spoločnosti NaturalSwiss (problém hardvéru alebo softvéru, problémy s pripojením na internet atď.).
 • Tieto zmluvné podmienky sa nevzťahujú na vzťah medzi užívateľom a treťou stranou, ďalej na tie služby, na ktoré sú v platnosti osobitné predpisy.
3. článok Služby zabezpečené spoločnosťou NaturalSwiss sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšírenia sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť NaturalSwiss môže hocikedy zmeniť. Schválenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrácia 4. článok
 • Užívateľ sa pre použitie dostupných služieb musí zaregistrovať vyplnením online tlačiva, ktoré sa nachádza na webovej stránke www.supergreens.sk, čím súčasne súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
 • Vyplnením registračného tlačiva a zaškrtnutím políčka „I have read the General Terms and Conditions and I agree with it“ („Prečítal som a súhlasím so zmluvnými podmienkami“), ďalej kliknutím na virtuálne tlačidlo „Create my account now!“ („Vytvoriť môj účet teraz!“) užívateľ vytvorí elektronické vyhlásenie v súlade s elektronickým dokumentom EÚ a uznáva, že prečítal uvedené, porozumel mu, pochopil uvedené a súhlasil s uvedeným v týchto zmluvných podmienkach, a súhlasí s tým, že bude konať v súlade s nimi. Elektronické vyhlásenie, ktoré na serveri NaturalSwiss uskladňujeme, je spôsob zabezpečujúci všeobecne prijatú technickú premenu, ktorá umožňuje reprodukciu vyhlásenia, čo na základe už spomínaných právnych predpisov predstavuje elektronický dokument. NaturalSwiss má právo uložiť IP adresu užívateľov a akékoľvek iné potrebné informácie na identifikáciu užívateľov, ďalej na reprodukciu potrebné informácie elektronického vyhlásenia užívateľov o prijatí týchto zmluvných podmienok pre prípadné vzniknuté právne spory. Užívateľ môže bez obmedzenia zmeniť informácie, ktoré uviedol pri vyplnení registračného tlačiva na základe uvedeného v 2. odseku pred potvrdením vyhlásenia.
 • Na využitie platených služieb poskytovaných spoločnosťou NaturalSwiss je, okrem registrácie, nutné zaplatiť príslušnú cenu a prijať licenčnú zmluvu.
 • Užívateľ je pri vyplnení registračného tlačiva povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, povolanie a iné potrebné elektronické údaje na základe skutočných faktov, ako aj oznámiť ich zmeny do 7 dní. Užívateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje sú zhodné so skutočnosťou, a zaväzuje sa, že tieto údaje v prípade zmeny bude aktualizovať.
 • V prípade, ak užívateľ poskytne nepravdivé údaje, alebo na základe hore uvedeného odseku neinformuje nás o zmene údajov, spoločnosti NaturalSwiss vznikne právo na to, aby zabezpečenie služieb a podporu registrácie užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia považovala za neplatné, alebo ich pozastavila. Odmietnutie zabezpečenia služieb, alebo ich pozastavenie sa považuje za zrušenie tejto zmluvy.
 • V prípade neplnoletých osôb na základe tejto zmluvy rodičia, alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní prebrať zodpovednosť voči spoločnosti NaturalSwiss, alebo za škody – registráciou a použitím služieb – spôsobené tretej strane, ďalej za škody spôsobené uvedením falošných údajov.
Užívateľské meno a heslo 5. článok
 • Užívateľ plne zodpovedá za ochranu svojho hesla, ďalej za všetky činy, ktoré vykoná užívateľ, alebo tretia osoba použitím jeho užívateľského mena a hesla.
 • Užívateľ je povinný urobiť čo najviac v záujme utajenia svojho hesla.
 • Užívateľ nemôže poskytnúť svoje heslo tretej osobe a v prípade zneužitia, alebo pri pokuse o použitie údajov neoprávnenou osobou užívateľ je povinný bezodkladne informovať NaturalSwiss. Nezávisle od vyššie uvedeného, užívateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť NaturalSwiss aj v prípade, ak zabezpečené služby boli použité neoprávnene.
 • Vzhľadom na charakteristiku internetového protokolu a v záujme ochrany svojho hesla sa užívateľ zaväzuje k tomu, že ak po prihlásení sa na stránku chce túto opustiť, klikne na virtuálne tlačidlo „Sign out“ („Odhlásiť sa“).
Úprava zmluvných podmienok 6. článok
 • Keďže služby poskytované spoločnosťou NaturalSwiss sú rôznorodé, ich počet neustále rastie a v záujme ďalších inovácií a s cieľom rozširovania NaturalSwiss môže kedykoľvek zmeniť ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia, spoločnosť NaturalSwiss tieto zmluvné podmienky kedykoľvek môže jednostranne zmeniť v súlade v platným právnymi predpismi týkajúcimi sa služieb.
 • V prípade zmeny týchto zmluvných podmienok je adresa kancelárie spoločnosti NaturalSwiss: Jelenia 1, 811 05, Bratislava, Slovensko.
 • NaturalSwiss za zaväzuje k tomu, že v e-mailovej správe a/alebo na užívateľskom profile, užívateľskom účte, alebo na hociktorej stránke NaturalSwiss na dobre viditeľnom mieste oznamom upozorní užívateľa na zmeny. Ak podľa druhého odseku uvedeného vyššie užívateľ nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenenými podmienkami, tak sa považujú zmeny za užívateľom prijaté. V opačnom prípade NaturalSwiss má právo na okamžité ukončenie zabezpečenia služieb pre daného užívateľa, čo znamená okamžité vypovedanie tejto zmluvy.
II. Služby Bezplatné služby 7. článok Za bezplatné služby poskytnuté spoločnosťou NaturalSwiss sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok NaturalSwiss. Ceny a spôsob platby 8. článok
 • Ceny služieb sú uvedené na webových stránkach www.supergreens.sk, ktoré NaturalSwiss kedykoľvek môže zmeniť. Jednotlivo uvedené celkové ceny (ak to je potrebné) už obsahujú DPH. Ďalšia zmena cien nemá žiadny vplyv na užívateľa, ktorý už zaplatil za niektorú službu.
Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.supergreens.sk. III. Práva a povinnosti zmluvných strán Práva a povinnosti užívateľa 9. článok Užívateľ má právo na online služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom určeným spoločnosťou NaturalSwiss. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo. 10. článok Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom a na zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.supergreens.sk. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez svoj užívateľský profil on-line. 11. článok
 • Obsahy, vrátane a nie výlučne texty, obrázky, dizajny, ilustrácie, fotografie, a iné videomateriály, zvukové materiály, formáty, softvéry, údaje, databázy (vrátane databázy spoločnosti NaturalSwiss) a iné materiály nachádzajúce sa na webovom mieste www.supergreens.sk a práva duševného vlastníctva spojené so službami pod ochranou zákonov práv duševného vlastníctva patria do výlučného vlastníctva NaturalSwiss, alebo tretej strany, ktorá pre NaturalSwiss zabezpečuje užívacie právo. Užívateľ nemôže využívať webovú stránku www.supergreens.sk, služby, alebo ktorúkoľvek časť obsahu stránky na vlastné účely.
 • Právo prístupu užívateľa nezahrňuje v sebe právo na kopírovanie, alebo reprodukciu obsahu stránok www.supergreens.sk a ich ktorýchkoľvek častí, a použiť duševné vlastníctvo NaturalSwiss, alebo vlastníctvo tretej strany, okrem použitia nevýznamného množstva obsahu na osobné, ale nekomerčné účely, ktorými sa neporušujú oprávnené záujmy autorov a duševné vlastníctvo ich majiteľov. Napriek vyššie uvedenému, užívateľ nemôže z materiálov odstrániť žiadne označenie a značku, alebo informácie spojené s iným duševným vlastníctvom.
 • Pre neexistenciu dohody iného smeru užívateľ nemôže z webovej stránky www.supergreens.sk postúpiť tretej osobe ktorúkoľvek časť obsahu, alebo postúpiť dostupné služby tretej osobe a nemôže ho rozmnožiť. Čo znamená, že užívateľ nemôže urobiť výpis a/ alebo znova použiť dôležitý obsah webovej stránky www.supergreens.sk a/ alebo nemôže vytvoriť opakovane, alebo pravidelne výpisy, alebo znova použiť nedôležitý obsah webovej stránky www.supergreens.sk bez povolenia spoločnosti NaturalSwiss.
Práva a povinnosti poskytovateľa 12. článok NaturalSwiss sa zaväzuje, že v súlade s týmito zmluvnými podmienkami urobí všetko, čo bude v jej silách v súvislosti s používaním služieb. 13. článok
 • V prípade, ak užívateľ v rozpore s vyššie uvedeným odsekom poruší práva duševného vlastníctva v akejkoľvek časti obsahu www.supergreens.sk, spoločnosť NaturalSwiss má právo odstrániť užívateľské meno a heslo užívateľa.
14. článok
 • NaturalSwiss má právo, nie však povinnosť inštalovať v počítači užívateľa takzvané cookies – krátke textové súbory uložené na pevnom disku užívateľa, cez internetový server, ktoré umožnia obnovenie a monitorovanie aktivít a informácií spojené s užívateľom.
 • NaturalSwiss môže umiestniť na svojej stránke www.supergreens.sk hypertextové odkazy a reklamy tretej strany – partnerov NaturalSwiss – v záujme marketingu služieb a produktov. Spoločnosť NaturalSwiss nenesie zodpovednosť za dostupné množstvo týchto produktov, ďalej za obsah služieb a za plnenie prijatých záväzkov vrátane poskytovania služieb, v prípade, ak tretia strana – partneri NaturalSwiss – nepodlieha pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss.
 • Pri zabezpečovaní služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami NaturalSwiss si vyhradzuje právo na to, aby upriamila pozornosť užívateľa, alebo k užívateľskému profilu priradila www.supergreens.sk hypertextové odkazy, reklamy, alebo súvisiace stránky, ktoré nepatria pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss. NaturalSwiss nezodpovedá za prístup k týmto a podobným stránkam, ďalej za zabezpečenie služieb poskytnutých týmito stránkami v prípade, ak tieto nepatria pod vedenie spoločnosti NaturalSwiss.
 • NaturalSwiss má právo zasielať užívateľom informácie o nových službách, ďalej obchodné informácie o službách svojich partnerov, oznamy o zmenách týchto zmluvných podmienok a zasielať informácie o poskytovaní ďalších zmluvných podmienok. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí s tým, aby preňho NaturalSwiss zasielala nevyžiadané obchodné informácie.
15. článok
 • NaturalSwiss má právo, ale nie je povinné, podľa svojho uváženia odstrániť, vymazať, alebo blokovať hociktorú časť obsahu svojich stránok www.supergreens.sk.
 • NaturalSwiss má právo, ale nie je povinné, obsah nachádzajúci sa na ktoromkoľvek svojom serveri uložiť a odovzdať tretej strane a tiež príslušným orgánom, ak to slúži na ochranu práv, legitímnych záujmov a bezpečnosti spoločnosti NaturalSwiss a tretej strany, ďalej v takých prípadoch, keď si príslušný obsah vyžiadajú príslušné štátne orgány.
IV. Ochrana osobných údajov Osobné údaje 16. článok NaturalSwiss ma právo na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek propagáciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumoch atď. Spracovanie osobných údajov 17. článok
 • Spoločnosť NaturalSwiss na základe týchto zmluvných podmienok je povinná so všetkými osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a prijať zodpovednosť za ochranu tých údajov, ku ktorým má prístup v súvislosti s používaním služieb, okrem „vyššej moci“, náhodných udalostí, alebo v prípade úmyselného zneužitia treťou osobou.
 • NaturalSwiss na registračnom tlačive môže uviesť, vyplnenie ktorých údajov je povinné a ktoré sú dobrovoľné, ďalej môže uviesť dôsledky odmietnutia uvedenia údajov. Prijatím týchto zmluvných podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.
 • Podmienky uvedené v prvom odseku nie sú platné v prípade, ak užívateľ, alebo iná osoba pod jeho vedením úmyselne zneužije a poruší práva a zákonné záujmy tretej osoby. V tomto prípade NaturalSwiss môže vydať osobné údaje užívateľa príslušným štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi.
FONDY Payment Gateway Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/
Superpotraviny blog: